Gratis verzending bij orders vanaf €50,-

Gratis verzending bij orders vanaf €50,-

    • Geen producten in de winkelwagen.
Rechtstreeks van de kweker

Rechtstreeks van de kweker

Rechtstreeks van de kweker

Op een duurzame manier gekweekt

Rechtstreeks van de kweker

Binnen 1/2 werkdagen in huis

Algemene Voorwaarden

  • Home
Algemene Voorwaarden | House of Cactus
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van House of Cactus
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van House of Cactus bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Omstandigheden waar House of Cactus geen controle op heeft
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud
en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud
en/of diensten door House of Cactus worden geleverd of door een derde partij op basis van een
afspraak tussen die derde en House of Cactus ;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
of House of Cactus in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
9. House of Cactus : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/
of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen House of Cactus en de consument wordt
gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de
consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en House of Cactus gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven
te zijn samengekomen.
Artikel 2 – Identiteit van House of Cactus
House of Cactus
A: Cactuslaan 25,1433GZ Kudelstaart(geen bezoekadres)
E: mail@houseofcactus.nl
W: www.HouseofCactus.nl
T: +31(0)621933479
KVK: 81604246
BTW NL862153517
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van House of Cactus en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand tussen House of Cactus en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de
House of Cactus voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de House of Cactus zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. De toepassing van bepaalde leverings- of betalingsvoorwaarden of algemene voorwaarden door
de consument aan House of Cactus worden expliciet afgewezen.
6. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op een transactie met de consument wanneer
House of Cactus gebruik maakt van een derde partij om de transactie uit te voeren.
7. Afwijkingen of aanvullingen van de algemene voorwaarden tijdens een individuele transactie zijn
alleen van toepassing op die specifieke transactie en hebben geen algemene geldigheid. Ze zijn alleen
geldig wanneer dit schriftelijk is bevestigd door de consument en House of Cactus.
8. Indien een of meer onderdelen van de algemene voorwaarden gedeeltelijk of volledig ongeldig zijn
verklaard, blijven de overige voorwaarden van toepassing.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als House of Cactus gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten
​en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt House of
Cactus niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Aanbiedingen en / of offertes opgesteld door House of Cactus zijn vrijblijvend, tenzij een termijn
voor aanvaarding deel uitmaakt van het aanbod.
5. House of Cactus is niet verplicht een product te leveren voor de prijs die in een aanbieding is
vermeld, indien deze prijs is gebaseerd op een gedrukte of schriftelijke fout of is gebaseerd op een
duidelijke fout.
6. De consument heeft geen recht op een lagere prijs indien een bepaald artikel tegen een lagere
prijs wordt aangeboden door een ander verkoopkanaal, of een ander House of Cactus gerelateerd
bedrijf.
7. Afbeeldingen, tekeningen, afmetingen en andere beschrijvingen van verkochte goederen zijn zo
nauwkeurig mogelijk, maar niet juridisch bindend. Kleine afwijkingen zijn toegestaan en geven de
consument geen wettelijke rechten.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de House of
Cactus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
de ontvangst van deze aanvaarding niet door House of Cactus is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft House of Cactus passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal House of Cactus
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. House of Cactus kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien House of Cactus op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. House of Cactus zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de House of Cactus waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten. De cactussen, vetplanten en overige levende planten van House of Cactus vallen onder
bederfelijke goederen en zijn hiermee uitgesloten van het herroepingsrecht.
2. Ruilen is met producten die binnen de wettelijke 14 dagen bedenktermijn kunnen bederven niet
direct mogelijk. Al onze cactussen, vetplanten en overige planten vallen hieronder. Omdat niet
gegarandeerd kan worden dat de cactussen door de afnemer juist zijn verzorgd kunnen deze niet
worden geretourneerd.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze
over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet
tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden
na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en
de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product
slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als House of Cactus
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan House
of Cactus .
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) House of
Cactus. Dit hoeft niet als House of Cactus heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door House of Cactus verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als House of
Cactus niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als House of Cactus aangeeft
de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een
beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument House of
Cactus een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de
House of Cactus is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. House of Cactus heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 9 – Verplichtingen van House of Cactus bij herroeping
1. Als House of Cactus de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De House of Cactus vergoedt aankoopbedrag van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door House of Cactus in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
meldt. Tenzij House of Cactus aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Wanneer de teruggestuurde artikelen een gedeelte van de order is en er tevens artikelen worden
gehouden wordt alleen het bedrag van dit artikel teruggestort.
4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
6. House of Cactus gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
de consument.
7. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft House of Cactus de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet
terug te betalen.
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
House of Cactus kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar
alleen als House of Cactus dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop House of Cactus geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door House of
Cactus worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de
succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra House of Cactus de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die
duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde
afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop House of Cactus geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan House of Cactus producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar House of Cactus geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien House of Cactus dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. House of Cactus staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat House of Cactus er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door House of Cactus, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover House of Cactus kan doen gelden indien House of Cactus is tekortgeschoten
in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van House of Cactus, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van
zijn deel van de overeenkomst.
4. House of Cactus levert levende planten. De garantie op de producten vervalt wanneer deze levend
en wel zijn aangekomen bij de consument.
Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. House of Cactus zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan House of Cactus kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal de door House of Cactus geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen
30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal House of Cactus het bedrag dat de consument betaald
heeft onverwijld terugbetalen.
5. Leveringsvoorwaarden zoals aangegeven door House of Cactus mogen niet als absoluut worden
beschouwd. In geval een levering vertraagd wordt met een redelijke hoeveelheid tijd en niet de fout
van House of Cactus is, dan kan de consument geen schadevergoeding vorderen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij House of Cactus tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de House of Cactus
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Als House of Cactus aansprakelijk is voor vergoeding voor een vertraging van de levering dan is het
maximale verschuldigde bedrag de winst die House of Cactus op het betreffende product zou maken.
House of Cactus zal nooit aansprakelijk zijn voor winstverlies, verliezen, kosten of immateriële
schade, zoals emotionele of stagnatie.
8. Als het bestellen van een besteld product niet meer mogelijk is, zal House of Cactus alles in het
werk stellen om een vervangend product te leveren. De consument wordt op de hoogte gesteld dat
het geleverde product een vervanging is. De consument heeft recht op ontbinding van de koop van
het product mocht de consument geen vervangend product willen.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als House of Cactus voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De
opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.
Artikel 15 – Betaling
1. Het doel is dat alle door House of Cactus verkochte goederen vóór de levering door de consument
zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de House of Cactus te melden.
4. Alle door House of Cactus geciteerde prijzen zijn inclusief BTW en eventueel verzekering tegen
schade, verlies en / of diefstal tot het moment van bezorging aan de consument of
zijn / haar vertegenwoordiger, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
House of Cactus is gewezen op de te late betaling en House of Cactus de consument een termijn van
14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van
betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is House of Cactus gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende
€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. House of Cactus kan ten voordele van de consument
afwijken van genoemde bedragen en percentages.
6. De verkoper heeft het recht van bezit op de gekochte goederen door de consument tot betaling
heeft plaatsgevonden
Artikel 16 – Klachtenregeling
1. House of Cactus beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
House of Cactus.
3. Bij House of Cactus ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door House of Cactus binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient House of Cactus in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot House of Cactus. Indien de
webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
(www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een
oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen
door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak
hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de
consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om
klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht door de consument van duidelijk zichtbare tekortkomingen of beschadiging van
geleverde goederen is alleen geldig wanneer de consument deze tekortkomingen of schade op de
ontvangstbewijs van de bezorgende partij of de luchtwegrekening heeft beschreven of de afzender
een protocol heeft gemaakt.
7. De bewijslast dat de geleverde goederen niet overeenstemmen met wat er overeengekomen is ligt
bij de consument.
8. Kleine afwijkingen in afmetingen, kleur, vorm of verpakking van geleverde goederen geven de
consument niet het annuleringsrecht of weigering van levering of een vordering tot
schadevergoeding.
9. Klachten die door de consument worden gemeld, waarna blijkt dat door de consument of een
derde partij wijzigingen aan de geleverde goederen heeft uitgevoerd worden ongegrond verklaart.
Hiermee vervalt het recht van de consument op annulering of op een vordering tot
schadevergoeding.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen House of Cactus en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die eventueel tussen House of Cactus en de consument optreden, worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van het Hof van Haarlem.
3. Aansprakelijkheid van de verkoper zal worden opgeheven in geval van onbevoegdheid, in welk
geval als gevolg van tijdelijke of uiteindelijke onvermogen om te leveren, de verkoper heeft het recht
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.
4. House of Cactus is nooit aansprakelijk voor schade of slijtage veroorzaakt door gebruik van
verkochte goederen.
5. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper worden beperkt tot maximaal 100% van
het ontvangstbedrag. De verkoper is nooit aansprakelijk voor verlies van winst, verlies of uitgaven,
immateriële schade zoals emotionele of stagnatie voor de consument.
6. House of Cactus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het mislukken van software,
inclusief de aanwezigheid van een virus, tenzij de beschadiging door de verkoper of een van zijn
medewerkers door doeleinden of grove nalatigheid wordt veroorzaakt.
Artikel 18 – Omstandigheden waar House of Cactus geen controle op heeft.
1. Omstandigheden buiten controle betekenen: Elke situatie waarin de verkoper zijn verplichtingen
niet kan nakomen door een situatie waarover de verkoper geen controle heeft en de verkoper
aansprakelijk kan worden gesteld op basis van wetten of garanties.
2. Indien na een afspraak blijkt dat de bezorging door de verkoper moeilijk of beperkt zal zijn wegens
onbeheerde omstandigheden, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te annuleren of de
levering uit te stellen, in welk geval de verkoper de consument dit zo snel mogelijk zal melden,
afhankelijk van de omstandigheden.
3. Voorwaarden buiten controle, indien niet al duidelijk uit punt 1, met name oorlog, oorlogsdreiging,
burgeroorlog, rellen, ziekte, natuurramp, nieuwe wetten die de invoer beïnvloeden, nieuwe wetten
die de levering van onderdelen, materialen, grondstoffen, semi fabricage, transportproblemen, met
inbegrip van files, stakingen of arbeidsonrust, onderbreking van de energievoorziening, brand en
andere storingen bij House of Cactus of bij haar leveranciers. Ook expliciet opgenomen is dat de
leveranciers van House of Cactus niet leveren.
4. In geval van onbeheersbare omstandigheden en in geval van niet-nakoming door House of Cactus,
heeft House of Cactus het recht om de levering te uitstellen tot de omstandigheden zijn veranderd of
als de levering nog niet plaatsvond om de overeenkomst te annuleren zonder aansprakelijk te zijn
voor eventuele schadevergoeding zoals beschreven in artikel 78 in boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek.
5. House of Cactus kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de invoer van goederen niet voldoet
aan de wetgeving van het land van invoer. Dit risico wordt gedragen door de consument.
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan: House of Cactus B.V.
mail@houseofcactus.nl
– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.